Vedtægter

Vedtægter for Løgstør Idrætsforening
1. Forenings navn er: Løgstør Idrætsforening, Hjemsted: Løgstør
2. Forenings formål er at virke til gavn for sporten i Løgstør.
3. Generalforsamlingen afholdes engang årligt i årets første kvartal og indvarsles i den lokale presse 8 dage før afholdelsen.
4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og er beslutningsdygtig uanset antal deltagere.
5. Alle med interesse for Løgstør Idrætsforening kan være medlem, enten som aktiv eller passiv.
6. Stemmeret ved generalforsamlingen har alle passive medlemmer over 21 år og alle aktive medlemmer over 16 år.
7. Passive medlemmer er valgbare, og et valgt medlem har stemmeret i den tid han/hun beklæder en tillidspost indenfor foreningen, uanset alderen.
8. Generalforsamlingen vælger mellem 1 og 6 bestyrelsesmedlemmer der afgår efter tur hvert andet år. Endvidere vælges to suppleanter, som er på valg hvert år.
9.  Årsregnskab for det foregående (1/1-31/12) aflægges på hver ordinær generalforsamling. Forinden aflæggelsen gennemgås regnskabet af et revisorfirma, som antages af bestyrelsen.
10. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage de lån/kreditter, som er nødvendige for driften i Løgstør Idrætsforening.
11. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og nedsætter i øvrigt de udvalg, som denne måtte anse som værende nødvendig for foreningen.
12. Tegningsret for foreningen har forretningsudvalget, som består af formand, næstformand og kasserer.
13. Bestyrelsen kan udpege medlemmer til assistance til foreningens arrangementer, hvor dette skønnes.
14. Kontingent fastsættes af bestyrelsen. Dette kontingent kan nedsættes eller helt slettes af bestyrelsen, når en spiller ansøger herom, og bestyrelsen skønner det foreneligt med forenings økonomi og tarv.
15. Kontingent betales halvårligt forud henholdsvis 1. april og 1. august.
16. Bestyrelsen afholder møder, når dette må anses for påkrævet.
17. Såfremt bestyrelsen eller 20 medlemmer af foreningen skriftligt kræver det, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel i den lokale presse.
18. Dagsorden for generalforsamling fastlægges af bestyrelsen og offentliggøres i den lokale dagspresse.
19. I tilfælde af opløsning overdrages eventuelle midler til forvaltning af et sidste generalforsamling nedsat forvaltningsudvalg på 3 medlemmer.
20. Midlerne kan kun overdrages til en senere opstået og beslægtet sportsorganisation og skal overdrages med forpligtigelse til gavn for sporten i Løgstør.
21. Ændringer af nærværende vedtægt for Løgstør Idrætsforening skal foreligges generalforsamlingen. 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 9. marts 2011.